VOL020沐若昕私房写真46P沐若昕影私荟

VOL020沐若昕私房写真46P沐若昕影私荟

若彼肝肾虽皆有火,乃五志之淫火,而非五行之正火,致人疾而为元气之贼,不可一日而有也。故酸多则伤脾,苦多则伤肺,辛多则伤肝,咸多伤心,甘多则伤肾。

 又云∶亥子不可唾,亡精失气,减损年命。 既避三忌,犯此忌者,既致疾病,子必短寿。

 又云∶夏热,常饮食暖饮;冬,长食细米稠粥。 又云∶亥子不可唾,亡精失气,减损年命。

此五气自然之理也。主养肾气,去胃痹中热,益气。

王好时治术乃得验,历数之外,更美广运,封十六大国御百万妃。生生子曰∶按书云∶鼻流清涕者为鼻鼽,流浊涕者为鼻渊。

《陶景注》云∶熟瓜有数种,除瓤食之,不害人。 顺发摩头,若理栉之,无在也。

Leave a Reply