BOL002夏美酱普吉岛写真39P夏美酱波萝社

BOL002夏美酱普吉岛写真39P夏美酱波萝社

阳明本经,亦有成衄者。又按∶河间言恶寒为寒在表,或身热恶寒为热在皮肤,寒在骨髓者,皆误也。

若是热深厥深之里热症,必然遍身皆冷。伤寒初起,里未郁热,用辛温散表。

盖卫出上焦,清道受伤,不为不重也,故用陷胸汤峻利之药以下之。仲景常以小便利不利,以定屎之硬不硬。

暑病者,热极重于温也。若目痛额痛,鼻干不眠,脉见洪长,有阳明症,用升麻干葛汤。

若因脉迟无阳,不能战惕发热作汗,其身必痒。内有积热,外伤暴寒,束于肌表,蒸发红。

 如尚有头痛恶寒发热表症,而见浮缓虚脉,尚伤寒发热无汗,呕而不能食,而反汗出然者,是转属阳明也。经曰∶太阳病,发热、不恶寒而渴者,温病也。

Leave a Reply