20140907Vol042绮里嘉ula同程旅游专辑61P绮里嘉美媛馆

20140907Vol042绮里嘉ula同程旅游专辑61P绮里嘉美媛馆

可駭乎,善哉善哉。 天君愛信知不乎?

伤寒,若吐下后,心下逆满,气上冲胸,起则头眩,脉沉紧,发汗则动经,身为振振摇者,宜茯苓白术汤。按当作“瓜”为是。

並力同心,象此兩手,乃吉安太平之氣立至也。心不解,不如其所行,久大誤也。

观诸家抄本,多有异同,或未见宋刻,传写互异;或根据张书,增补失真。自惟蒙恩見寵遇,得與諸六神相持日久,輒見教戒,使不危。

從天地開闢以來,未嘗有天書神文,使真人傳之為真道記也。国家考正医书,无不详备,惟此异气败坏之证,未暇广其治法。

真人知之邪?夫病者实则谵语,虚则郑声。

Leave a Reply