259luxu资源代购

259luxu资源代购

若作丸,用砂糖为丸。茯神汤治心痹,神思昏塞,四肢不利,胸中烦闷,时复恐悸。

如上所云,宜仲景肾着汤、子和禹功散、统旨清湿散、渗湿汤之类。 水性就下,故脉沉。

每二钱,水一碗,煎五分服。逆则气壅肌肉而为肿,以脾主肌肉故。

饮食不下,服药而呕,食不知味,六恶也。候干,为极细末,和沉香末再研匀,用竹沥入姜汁少许为丸。

其证五脏俱能成,而此独归于肺者,本《素问》也。以牵牛末遍掺入腰子中。

若自家及邻家修造动土,犯其胎气,令子破形殒命。 人身感疾,触处可伤,岂独一肾。

Leave a Reply