AIKA大战黑人解禁

AIKA大战黑人解禁

点代针膏,将晚出脓,儿顿安,肿赤顿消,此疮家最善症也。 热毒内蕴,紫草甘草枳壳汤。

以指轻按便痛者,脓浅也。一小儿九岁,患此作痛,用葱熨法及大防风汤,肿起色赤,用仙方活命饮、补中益气汤间服,肿渐消;又以独活寄生汤与补中益气汤间服;二三日,用葱熨一次,至两月余而一小儿患此,大溃不敛,体倦食少,口干发热,日晡尤甚,此脾气虚甚也,用补中益气汤五剂,以补元气,乃用大防风汤一剂,以治其疮,如是月余,诸症悉退,遂用十全大补汤,佐以大防风汤而敛。

靥后气血虚弱,用八珍汤。一小子因跌,小腹皮破,服破血之剂,阴囊胀肿,作痛发热,按其腹却不痛,余谓当用补血之药,不信,遂致不起。

虽此法未出方书,余屡用屡验者,世多用至一小儿有疔二枚,诸痘赤作痒而不贯,先君以针挑破隔蒜灸,至五十余炷而贯,又十余壮而痛止。秽气相触血气,闻香则顺,闻臭则逆,顺则易出易靥,逆则难愈。

一小儿火伤足胫,专用败毒之剂,脓水淋漓,日晡肿胀,此脾虚下陷也,用补中益气汤及八珍汤而愈。 脾为至阴,以丁火为母,虚则宜补丁火以生己土;肾属水,以辛金为母,肾虚则宜补辛金,生癸水也。

不信,外敷内服皆败毒之剂,翻如熟榴,烦躁时嗽,腹痛泄泻,小便如淋。大凡饮食浓味所致者赤晕,或行而缓慢。

Leave a Reply