Rosimm第2472期性感美女黑色蕾丝内裤诱惑写真43PROSI写真

Rosimm第2472期性感美女黑色蕾丝内裤诱惑写真43PROSI写真

若喘而气短者,脾肺气虚也,用异功散补之。又云∶热则睡中口气温及上窜切牙,而合面卧有就冷之意,皆心热也,导赤散主之。

若系风邪,当参惊风治之。一小儿目疾久不愈,用大芜荑汤五剂,蟾蜍丸数服,又用四味肥儿丸而愈。

重按之筋骨之分则热,轻手则不热,此筋骨之热,热在里也。若屡用攻伐之剂,阴损元气,多致虚羸,深可慎也。

又有惊风食痫三种,详见后方,仍参惊风胎风治之。一小儿肛门连阴囊痒,出水漓淋,属肝经湿热也,用龙胆泻肝汤、九味芦荟丸治之并愈。

又治小便澄白,腹大青筋,一切疳症。相传儿衣夜露,为鸱鸟羽所污亦致此症。

一小儿三岁,盗汗不食,闻药即呕,此胃气伤也,用浮麦炒为末,以乳调服钱许,旬余呕止一小儿发热呵欠,顿闷切牙,至夜盗汗,属肝胆火症,用小柴胡汤加山栀二剂,又用地黄丸一小儿盗汗甚多,久不愈,寸口脉沉伏,饮食少思,稍多食则腹痛汗不止,余谓脾虚食积,用六君、升麻、柴胡,月余脾气渐健,饮食渐加,汗亦少止,乃佐以异功散乃痊。用补中益气汤、六味地黄丸渐一小儿食泥土,困睡泄泻,遍身如疥,此脾经内外疳也,用六君子汤、肥儿丸而愈。

Leave a Reply