Eva本子

Eva本子

足阳明胃经之脉行于上体者,循鼻外,挟目环唇,故此经气血之盛衰皆形见于口旁之髯也。 若尺肤坚大,而脉则小甚,形有余而气衰少也。

 高则满于肺而窍多不利,下则阳气抑而神必不扬,坚则安固。以其病不在上,故不用发汗逐水之法,而但利小便也。

阴虚则无气,以精能化气也。 阴虚既极,而烦再加,故当立死。

于是鸡窗灯火,数更寒暑,彻底掀翻,重为删述,望闻问切之功备矣!然不敢创新立异,名之曰《医经原旨》,为医家必本之经,推原其大旨如此。 若以圣人为之中,则兼覆而并之,未有可是非者也。

盖胃中满则肠中虚,肠中满则胃中虚,有满有虚,则上下之气得以通达,五脏血脉得以和调,而精神乃生,故神为水谷之精气也。 得,相得也,犹言顺也。

以缟裹五物者,谓外皆白净而五色隐然内见也。凡此变者,有微有甚,故善调尺者不待于寸,善调脉者不待于色,能参合而行之者,可以为上工,上工十全九,行二者为中工,中工十全七,行一者为下工,下工十全六。

Leave a Reply