TGIRL佩佩Cassie皮草VS白衬衣56P佩佩Cassie推女神X-TGIRL

TGIRL佩佩Cassie皮草VS白衬衣56P佩佩Cassie推女神X-TGIRL

温热者手体微热,热不已则发惊搐。凡诸症当验其手足,热则胃热,冷则胃寒,热用泻黄散,寒用理中汤,不一小儿夏月吐乳,手指发热,作渴饮冷,口吐涎水,余谓胃气热,廉泉开而涎出也,用泻黄散而愈。

若脾气下陷者,用补中益气汤以升其阳。昼则安静,夜则发热烦躁,是阳气下陷入阴中也;昼则发热烦躁,夜则安静,是重阳无阴也,当急泻其阳,峻补其阴。

古人多用克伐,痞癖既久,饮食减少,脾气必虚,久而不愈。后作功课太劳,盗汗发热,用八珍汤、六味丸而痊。

余曰∶此饮食停滞也。尤戒沐浴,恐腠理不密,元气发泄,而外邪乘之也。

当归六黄汤治血虚盗汗,内热晡热者。一小儿七岁,患急惊将愈,而发热惊悸,误服祛风化痰之剂,更加惊搐,吐痰喘嗽,腹胀少食恶寒。

若三岁以下,更用一指按高骨,乃分三关,定其息数呼吸,八至为平脉,九至不安,十至危困。其状微利,寒热往来,毛发争宁,情思不悦。

Leave a Reply