MiStar魅妍社20180227Vol212大奶昔Kyra39P

MiStar魅妍社20180227Vol212大奶昔Kyra39P

下后饥不能食属阳明也。病五六日以上,气结在脏腑,故腹满身重,骨节烦疼,当下则愈。

反汗之,则热甚发黄、惊狂、斑出、谵妄而喘、闷乱,危极而死矣。  少焉发烦、发热,成破伤风。

但以临时审其脏腑六气虚实,明其标本,如法治之而已矣。妇人产后诸血疾,并皆治之。

更宜续命汤、消风散。常服结血止疼生力。

夫表里阴阳之分,受其邪热之所在,其冲和正阳之卫气,又为邪热相并,而为病之所,正气转实而不虚。 彭朴不知所言为何,惟熟听其歌,亦得其腔。

饮水多而小便少,水停心下之悸也,宜茯苓甘草汤,或五苓散。 四之气∶大暑日至秋分,太阴湿土之位,天气尚盛,而夏后阴已用事,故又云太阴主。

Leave a Reply