ROSI写真No238529PROSI写真

ROSI写真No238529PROSI写真

及方圆不与物争,乃至柔顺者也。 又曰∶知逆与从,或两感势甚者,通宜解毒加大承气汤下之。

若时行寒疫及病患素虚寒者,正用古方,不在加减矣。一法本方加麻黄根、浮麦。

摇体劳苦,汗出于脾。 上年少之时血气温和,尤且不觉;年老血衰,遇风寒雨湿,其病既发。

三阴经无发热,厥阴少阴亦有发热,谓之反发热,以其藏有相火,阴盛格阳于外也。栀子豉汤栀子甘草豉汤栀子生姜豉汤枳实栀子豉汤枳实栀子豉加大黄汤栀豉加草加生姜,枳实栀豉加大黄,去豉栀子干姜入,枳朴栀子浓朴汤。

凡皮破,用风流散填,更涂。 因便硬不解,则为里实,倍加硝黄以下之,连进二、三服;必令汗出下利而解也。

或自利清水,色钝青,心下痞痛。色枯声败,内外两夺也,故均主死。

Leave a Reply