No189梓安不愿起床的星期二写真集39P梓安爱尤物

No189梓安不愿起床的星期二写真集39P梓安爱尤物

夜则坐于风而卧于露也。 若内外之寒邪相合,阻遏阳气,阳气之郁于内者欲发越而不发越,则咳病生焉。

夫心肾,阴阳之根抵也。一云、先烦而悸者,为实。

凡热病发狂,切不可掩闭床帐,须要揭开,候爽气良久,遂用铜镜按在心胸问,俟热势稍退即除。古谓之哕,非也。

若饮水过多,水气泛溢而喘,必心下怔忡,治宜行水。经曰:阴虚则下脘不通,言气不能统之也。

饥不欲食者,由胃气虚、客热在胸中所致也,宜吐之。湿温者,不可汗也。

刺入三分,留三呼,灸三壮。盖因夏月时热两盛,治宜苦辛寒,清解为主。

Leave a Reply